department_v2_cs

JSME KET

Katedra materiálů a technologií

Katedra zabezpečuje výuku ve všech programech magisterského, bakalářského a doktorského studia v oblastech materiálů a technologií pro elektrotechniku a elektroniku, měření a měřicích systémů a podnikání a řízení průmyslových systémů v elektrotechnice.

Katedra se z hlediska vědecko-výzkumných člení na dva vzájemně se doplňující týmy materiálového výzkumu (pod vedením prof. Ing. Aleše Hamáčka, Ph.D.) a diagnostiky (pod vedením doc. Ing. Františka Steinera, Ph.D).

Součástí katedry jsou laboratoře sloužící jak pro pedagogické, tak i pro výzkumné účely. Kromě laboratoří sloužících ke studiu a analýzám materiálů, zde jsou také laboratoře pro vývoj a výrobu smart textilií, chemie, testování senzorů, laboratoře depozičních technologií včetně čistých prostor, laboratoř nedestruktivní diagnostiky (CT), laboratoř testů zrychleného stárnutí, vysokonapěťová laboratoř dielektrik, akustické laboratoře s dozvukovou a bezodrazovou komorou a mikroskopová laboratoř, která je regionálním referenčním pracovištěm firmy Olympus Czech Group, s.r.o.

Kromě toho katedra spolupracuje na řešení konkrétních úkolů s externími podniky, s kterými se realizuje spolupráce i v oblasti pedagogické formou přednášek, exkurzí a zadávání diplomových prací.

Katedra KET řeší v pedagogické i vědecko-výzkumné rovině tato témata:  

  • materiály a technologie pro elektrotechniku a elektroniku
  • smart textilie
  • depoziční technologie, tištěná a organická elektronika
  • inteligentní senzory, multisenzorové systémy
  • testování vlivů prostředí na spolehlivost elektronických materiálů a systémů
  • diagnostika propojovacích struktur, materiálů a zařízení
  • fyzikálně-chemické jevy v elektrotechnických materiálech
  • vývoj speciální měřicí techniky, softwaru a nových měřicích metod
  • akustická měření a zpracování akustických signálů
  • modelování, optimalizace, hodnocení a řízení výkonnosti podnikových procesů
Anonymous

prof. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.

Vedoucí katedry

+420 377 634 533

Anonymous

doc. Ing. František Steiner, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

+420 377 634 535

Anonymous

Mgr. Michaela Hanušová

Sekretářka katedry

+420 377 634 501